Skip to content

Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

I. Wskazanie administratora
EMPIRIAS kancelaria Techniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ząbkach 05-091 przy ul. Jana Pawła II 22a, dalej: Administrator; e-mail: biuro@empirias.com, tel: +48 (22) 762 93 98

II. Wskazanie inspektora ochrony danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@empirias.com lub na adres korespondencyjny Administratora.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa klientów i pracowników na podstawie art. 222 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust 1 lit f RODO

Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary pomieszczeń firmy. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: wejścia do budynków, pomieszczenie recepcji oraz korytarz wejściowy, hale produkcyjne, plac oraz parkingi.

IV. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 30 dni zgodnie z przepisami prawa i nie dłużej niż jest to konieczne. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie, chyba, że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku, z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie
w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa i RODO) do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

VII. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa przez osoby do tego uprawnione. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej